PPA(幻象電源

連接器                   前置放大器                     增益設置       輸出水平連信號   輸出水平不連信號

PPA              DACS的麥克風放大器            33分貝               0分貝*              -47分貝**
*麥克風和聲越接近越穩定

 

PPA(幻象電源Phantom Power連接器)用作從混頻器及前置放大器提供48伏特的幻象電源Phantom Power給OKM麥克風。它提供最佳電壓給 OKM麥克風,並轉化隔離平衡麥克風輸入訊號

PPA不需要電池,只需用混頻器及前置放大器的48伏特給麥克風。麥克風和48伏特電源被兩個小型音響轉化器阻隔。